Stowarzyszenie przyjaciół DPS i ŚDS w Bochni


KRS nr 0000446820


Stowarzyszenie przyjaciół DPS i ŚDS w Bochni jest zarejestrowane w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000446820 dnia 22.01.2013r. Stowarzyszeniu nadano numer indentyfikacji podatkowej - NIP 8681960684, a także numer identyfikacyjny REGON 122786115. Status Organizacji Pożytku Publicznego otrzymało z data wpisu do KRS dnia 13.09.2016r
.
Organ uprawniony do reprezentacji podmiot - skład:


 1. JERZY STANISŁAW HERDAN - Prezes zarządu
 2. BARBARA MARIA HAŁAS - Zastępca prezesa zarządu
 3. MONIKA BEATA ZAUCHA - Członek zarządu
 4. MONIKA IRENA PIECHNIK-TOBIASZ - Członek zarządu
 5. MAGDALENA JANINA SZEWCZYK - Członek zarządu
 6. DOROTA WILK - Skarbnik

Organ nadzoru - skład: 1. ZBIGNIEW WOJCIECH BIERNAT - Przewodniczący
 2. MIECZYSŁAW MICHAŁ MAJCHRZAK - Członek zarządu
 3. KRYSTYNA HALINA WIECZOREK - Członek zarządu


Celem stowarzyszenia jest:

 1. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych psychicznie i intelektualnie oraz osób w podeszłym wieku i ich rodzin.
 2. Pomoc w zabezpieczeniu utrzymania Domu Pomocy Społecznej, a także Środowiskowego Domu Samopomocy w Bochni.
 3. Polepszanie warunków bytowych, zdrowotnych, kulturalnych, rekreacyjno-wypoczynkowych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Bochni i uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Bochni.
 4. Pomoc osobom niepełnosprawnym psychicznie, intelektualnie i osobom w podeszłym wieku w zakresie usług medyczno-rehabilitacyjnych.
 5. Działalność charytatywna.
 6. Działanie na rzecz wyrównania szans osób niepełnosprawnych.
 7. Umożliwienie aktywnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych w podeszłym wiek w życiu społecznym.
 8. Promocja zdrowia i przeciwdziałanie patologiom społecznym.
 9. Promocja i organizacja wolontariatu wspierającego działalność Domu Pomocy Społecznej i Środowiskowego Domu Samopomocy w Bochni.
 10. Krzewienie kultury, sztuki, ochrona dóbr kultury i tradycji.
 11. Współpraca z innymi Stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi w kraju i za granicą o podobnych założeniach programowych.Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:


1. Podejmowanie działań na rzecz integracji osób niepełnosprawnych psychicznie i intelektualnie oraz osób w     podeszłym wieku ze środowiskiem np. poprzez organizowanie imprez sportowych, kulturalno-rozrywkowych, konkursów, a także organizowanie wystaw prac wykonywanych przez mieszkańców Domu Pomocy Społecznej i uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Bochni,
 • Organizowanie konferencji, szkoleń, kursów oraz imprez kulturalnych,
 • Wsparcie organizacyjne i finansowe mieszkańców Domu Pomocy Społecznej i uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy oraz ich rodzin - w zakresie wyjazdów, imprez integracyjnych, rodzinnych, turnusów rehabilitacyjnych itp.,
 • Promowanie Domu Pomocy Społecznej i Środowiskowego Domu Samopomocy w Bochni jako miejsca godziwego pobytu i rozwoju dla osób całkowicie lub częściowo niezdolnych do samodzielnej egzystencji,
 • Udzielenie wsparcia w formie poradnictwa psychologicznego i prawnego osobom niepełnosprawnym psychicznie i intelektualnie oraz osobom w podeszłym wieku oraz ich rodzinom,
 • Promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu,
 • Prowadzenie różnych form wsparcia i terapii dla osób niepełnosprawnych psychicznie i intelektualnie oraz osobom w podeszłym wieku i ich rodzin,
2. Prócz innych środków wymienionych w Statucie - Stowarzyszenie cele, o których mowa w §  6 - zamierza osiągnąć przez:
 • pozyskiwanie wolontariuszy,
 • korzystanie z ofiarności publicznej  - poprzez pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych od sponsorów w kraju i za granicą,
 • organizowanie aukcji, loterii fantowej - prac wykonywanych przez mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Bochni i uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Bochni,


Dochód z działalności Stowarzyszenia służy wyłącznie do realizacji celów statutowych.
Sprawozdanie finansowe i merytoryczne z 2018r.
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego str0001jpg
Bilans str0001jpgRachunek zyskw i strat str0001jpg
Informacja dodatkowa str0001jpg

Informacja dodatkowa str 0002jpg
Sprawozdanie merytoryczne str0001jpg
Sprawozdanie merytoryczne str0002jpgSprawozdanie merytoryczne str0003jpg
Sprawozdanie merytoryczne str0004jpg
Sprawozdanie merytoryczne str0005jpg
Sprawozdanie merytoryczne str0006jpg
Sprawozdanie merytoryczne str0007jpg
Sprawozdanie finansowe i merytoryczne z 2017r.
Sprawozdanie finansowe i merytoryczne z 2016r.


bilans-page-001jpg

bilans-page-002jpg
document-page-001jpg

rachunekzyskwistrat-page-001jpg
sprawozdaniemerytoryczne-page-001_1jpg

sprawozdaniemerytoryczne-page-002jpg
sprawozdaniemerytoryczne-page-003jpg
sprawozdaniemerytoryczne-page-004jpg
sprawozdaniemerytoryczne-page-005jpg
sprawozdaniemerytoryczne-page-006jpg
sprawozdaniemerytoryczne-page-007jpg
sprawozdaniemerytoryczne-page-008jpg