Stowarzyszenie przyjaciół DPS i ŚDS w Bochni


KRS nr 0000446820


Stowarzyszenie przyjaciół DPS i ŚDS w Bochni jest zarejestrowane w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000446820 dnia 22.01.2013r. Stowarzyszeniu nadano numer indentyfikacji podatkowej - NIP 8681960684, a także numer identyfikacyjny REGON 122786115. Status Organizacji Pożytku Publicznego otrzymało z data wpisu do KRS dnia 13.09.2016r
.
Organ uprawniony do reprezentacji podmiot - skład:


 1. JERZY STANISŁAW HERDAN - Prezes zarządu
 2. BARBARA MARIA HAŁAS - Zastępca prezesa zarządu
 3. MONIKA BEATA ZAUCHA - Członek zarządu
 4. MONIKA IRENA PIECHNIK-TOBIASZ - Członek zarządu
 5. MAGDALENA JANINA SZEWCZYK - Członek zarządu
 6. DOROTA WILK - Skarbnik

Organ nadzoru - skład: 1. ZBIGNIEW WOJCIECH BIERNAT - Przewodniczący
 2. MIECZYSŁAW MICHAŁ MAJCHRZAK - Członek zarządu
 3. KRYSTYNA HALINA WIECZOREK - Członek zarządu


Celem stowarzyszenia jest:

 1. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych psychicznie i intelektualnie oraz osób w podeszłym wieku i ich rodzin.
 2. Pomoc w zabezpieczeniu utrzymania Domu Pomocy Społecznej, a także Środowiskowego Domu Samopomocy w Bochni.
 3. Polepszanie warunków bytowych, zdrowotnych, kulturalnych, rekreacyjno-wypoczynkowych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Bochni i uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Bochni.
 4. Pomoc osobom niepełnosprawnym psychicznie, intelektualnie i osobom w podeszłym wieku w zakresie usług medyczno-rehabilitacyjnych.
 5. Działalność charytatywna.
 6. Działanie na rzecz wyrównania szans osób niepełnosprawnych.
 7. Umożliwienie aktywnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych w podeszłym wiek w życiu społecznym.
 8. Promocja zdrowia i przeciwdziałanie patologiom społecznym.
 9. Promocja i organizacja wolontariatu wspierającego działalność Domu Pomocy Społecznej i Środowiskowego Domu Samopomocy w Bochni.
 10. Krzewienie kultury, sztuki, ochrona dóbr kultury i tradycji.
 11. Współpraca z innymi Stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi w kraju i za granicą o podobnych założeniach programowych.Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:


1. Podejmowanie działań na rzecz integracji osób niepełnosprawnych psychicznie i intelektualnie oraz osób w     podeszłym wieku ze środowiskiem np. poprzez organizowanie imprez sportowych, kulturalno-rozrywkowych, konkursów, a także organizowanie wystaw prac wykonywanych przez mieszkańców Domu Pomocy Społecznej i uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Bochni,
 • Organizowanie konferencji, szkoleń, kursów oraz imprez kulturalnych,
 • Wsparcie organizacyjne i finansowe mieszkańców Domu Pomocy Społecznej i uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy oraz ich rodzin - w zakresie wyjazdów, imprez integracyjnych, rodzinnych, turnusów rehabilitacyjnych itp.,
 • Promowanie Domu Pomocy Społecznej i Środowiskowego Domu Samopomocy w Bochni jako miejsca godziwego pobytu i rozwoju dla osób całkowicie lub częściowo niezdolnych do samodzielnej egzystencji,
 • Udzielenie wsparcia w formie poradnictwa psychologicznego i prawnego osobom niepełnosprawnym psychicznie i intelektualnie oraz osobom w podeszłym wieku oraz ich rodzinom,
 • Promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu,
 • Prowadzenie różnych form wsparcia i terapii dla osób niepełnosprawnych psychicznie i intelektualnie oraz osobom w podeszłym wieku i ich rodzin,
2. Prócz innych środków wymienionych w Statucie - Stowarzyszenie cele, o których mowa w §  6 - zamierza osiągnąć przez:
 • pozyskiwanie wolontariuszy,
 • korzystanie z ofiarności publicznej  - poprzez pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych od sponsorów w kraju i za granicą,
 • organizowanie aukcji, loterii fantowej - prac wykonywanych przez mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Bochni i uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Bochni,


Dochód z działalności Stowarzyszenia służy wyłącznie do realizacji celów statutowych.Sprawozdanie finansowe i merytoryczne z 2017r.
Sprawozdanie finansowe i merytoryczne z 2016r.


bilans-page-001jpg

bilans-page-002jpg
document-page-001jpg

rachunekzyskwistrat-page-001jpg
sprawozdaniemerytoryczne-page-001_1jpg

sprawozdaniemerytoryczne-page-002jpg
sprawozdaniemerytoryczne-page-003jpg
sprawozdaniemerytoryczne-page-004jpg
sprawozdaniemerytoryczne-page-005jpg
sprawozdaniemerytoryczne-page-006jpg
sprawozdaniemerytoryczne-page-007jpg
sprawozdaniemerytoryczne-page-008jpg