2019 r.Ogłoszenia o zamówieniach


 Domu Pomocy Społecznej w Bochni informuje, że w dniu 25 lipca 2019r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 578220-N-2019 zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu - dostawy pn.: "Zakup i dostawa autobusu (19+1) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym z miejscami przystosowanymi do przewozu dwóch osób na wózkach inwalidzkich dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Bochni"


Zgodnie z art. 42 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) na  stronie internetowej zostaje zamieszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Linki z którego można pobrać  pełną wersja SIWZ wraz z załącznikami w wersji elektronicznej: https://bip.malopolska.pl/dpswbochni,a,1640286,ogloszenie-o-zamowieniu-dostawy-pn-zakup-i-dostawa-au...

Dostępna jest również  pełna wersja SIWZ wraz z załącznikami w formie papierowej w siedzibie Domu Pomocy Społecznej w Bochni, ul. Karolina 14G, 32-700 Bochnia.

Termin składania ofert do 05.08.2019 r. godz. 09:30.


Poniżej treść ogłoszenia zgodnie z treścią formularza stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1127)
Ogłoszenie zostało opublikowane w systemie BZP pod adresem https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=921c2426-6664-4c58-8c26-c94efcb3836b

2016 r.


Pytania i odpowiedzi


Pytania i odpowiedzi do przetargu nieograniczonego na "Zakup samochodu osobowego typu mikrobus, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, dziewięcioosobowego(8 + kierowca) z możliwością przewozu dwóch osób na wózkach inwalidzkich, wraz z windą do transportu osób na wózkach inwalidzkich dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Bochni” KS 271-3/1/2016.

W dniu 02 listopada 2016 r. do Zamawiającego wpłynęło od jednego z Wykonawców następujące pytanie:

Pytanie:
Czy zamawiający dopuszcza pojazd bez podgrzewanej przedniej szyby?

Odpowiedź:
Tak. Zamawiający dopuszcza pojazd bez podgrzewanej przedniej szyby.


Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy


Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Bochni informuje, że w dniu 27 października 2016 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 331901-2016 zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu na dostawę i zakup fabrycznie nowego samochodu osobowego typu mikrobus, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, 9- osobowego ( 8+ kierowca) z możliwością przewozu dwóch osób na wózkach inwalidzkich, wraz z windą do transportu osób na wózkach inwalidzkich dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Bochni.

Zgodnie z art. 42 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm. oraz z 2016 r. poz. 831) na niniejszej stronie internetowej zostaje zamieszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Termin składania ofert do 7 listopada 2016 r. godz. 09:30.

Poniżej treść ogłoszenia zgodnie z treścią formularza stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1127) oraz pełna wersja SIWZ w wersji elektronicznej, która dostępna jest w formie papierowej w Domu Pomocy Społecznej w Bochni.


https://bip.malopolska.pl/dpswbochni,a,1249921,ogloszenie-o-zamowieniu-dostawy.html