ZAPYTANIA OFERTOWE

Działając na postawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) Dom Pomocy Społecznej w Bochni,  ul. Karolina 14G zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na dostawę:

 • środków do utrzymania czystości wg załącznika nr 1
 • środków do utrzymania higieny wg załącznika nr 2
 • art. gospodarczych wg załącznika nr 3
 • rękawic nitrylowych wg załącznika nr 4
 • pieluchomajtek, majtek chłonnych i wkładek urologicznych wg zał. nr 5

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na jedną lub kilka tabel wskazanych w załączniku.

 1. Dostawa towaru odbywać się będzie sukcesywnie zgodnie z zamówieniem Zamawiającego. Ilość oraz termin dostawy poszczególnych asortymentów zostanie telefonicznie bądź mailowo uzgodniony z Wykonawcą i będzie obowiązujący.
 2. Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie faktur VAT dostarczonych do siedziby Zamawiającego.
 3. Podstawą wystawienia faktury będzie dokument odbioru towaru potwierdzony przez Zamawiającego.
 4. W ramach wynagrodzenia umownego Wykonawca zobowiązany jest do dostawy artykułów do magazynu Zamawiającego własnym staraniem i własnym transportem oraz do jego rozładunku i dostarczenia do miejsca wskazanego w dniu dostawy przez zamawiającego.
 5.  Wykonawca będzie dostarczał towar dobrej jakości, w ilościach i asortymentach uprzednio zamówionych przez Zamawiającego w sposób zwyczajowo przyjęty.
 6. Odbiór ilościowo - jakościowy odbywać się będzie  w chwili dostawy towaru. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia towaru nie spełniającego wymogów jakości itp.
 

Prosimy o złożenie ofert w terminie do 26.12.2018 r.